مشخصات : PT-2075 B

 • پست 200 زوج فلزی
 • قابلیت نصب روی دیوار
 • دارای قفل
 • ابعاد 50*45*12
 • داری IP45

مشخصات : PT-2075 A

 • پست  100 زوج فلزی
 • قابلیت نصب روی دیوار
 • دارای قفل
 • ابعاد 38*28*12
 • داری IP45

مشخصات : PT-2075 D

 • پست 400 زوج فلزی
 • قابلیت نصب روی دیوار
 • دارای قفل
 • ابعاد 70*45*12
 • داری IP45

مشخصات : PT-2075 C

 • پست 300 زوج فلزی
 • قابلیت نصب روی دیوار
 • دارای قفل
 • ابعاد 60*45*12
 • داری IP45

مشخصات : PT-2075 F

 

 • پست  800 زوج فلزی
 • قابلیت نصب روی دیوار
 • ابعاد
 • دارای قفل
 • داری IP45

مشخصات : PT-2075 E

 

 • پست 600 زوج فلزی
 • قابلیت نصب روی دیوار
 • ابعاد 12*45*90

مشخصات : PT-2075 H

 

 • پست 1200 زوج فلزی
 • قابلیت نصب روی دیوار
 • ابعاد 100*90*12
 • دارای قفل
 • داری IP45

مشخصات : PT-2075 G

 

 • پست 1000 زوج فلزی
 • قابلیت نصب روی دیوار
 • ابعاد 100*70*12
 • دارای قفل
 • داری IP45