مشخصات : PT-2068 A

 • پست 30 زوج پلاستیکی
 • قابلیت 30 خط تلفن
 • دارای قفل
 • قابلیت نصب روی دیوار و توکار
 • 45  IP
 • ابعاد mm 140* 117 *75

مشخصات : PT-2068 B

 • پست 50 زوج پلاستیکی
 • قابلیت 50 خط تلفن
 • دارای قفل
 • قابلیت نصب روی دیوار و توکار
 • 45  IP
 • ابعاد mm 216* 216 *75

 

مشخصات : PT-2068 C

 

 • پست 100زوج پلاستیکی
 • قابلیت 100 خط تلفن
 • دارای قفل
 • قابلیت نصب روی دیوار و توکار
 • 45  IP
 • ابعاد mm 320* 216 *75

مشخصات : PT-2068 D

 • پست 300 زوج پلاستیکی
 • قابلیت 300 خط تلفن
 • دارای قفل
 • قابلیت نصب روی دیوار و توکار
 • 45  IP
 • ابعاد mm 216* 216 *75

مشخصات : PT-2069

 • پست 10زوجی
 • قابلیت نصب روی دیوار و محوطه باز
 • دارای قفل
 • IP 55 (بارانی)
 • ابعاد mm 160* 115 *85

مشخصات : PT-2070

 • پست 30 زوج بارانی
 • قابلیت 30 خط تلفن
 • دارای قفل
 • قابلیت نصب روی دیوار و محوطه باز
 • IP 55
ابعاد mm 350* 190 *95

مشخصات : PT-2071

 • پست 50 زوج بارانی
 • قابلیت 50 خط تلفن
 • دارای قفل
 • قابلیت نصب روی دیوار و محوطه باز
 • 55 IP
 • ابعاد mm 320* 216 *75

مشخصات : PT-2072

 • پست 100 زوج بارانی
 • قابلیت 100 خط تلفن
 • دارای قفل
 • قابلیت نصب روی دیوار و محوطه باز
 • 55  IP
 • ابعاد mm 350* 190 *95

مشخصات : PT-2061

 • پست 10 زوج معمولی
 • قابلیت 10 خط تلفن
 • همراه با ترمینال
 • بدون قفل

مشخصات : PT-2062

 • پست 20 زوج معمولی
 • قابلیت 20 خط تلفن
 • همراه با ترمینال
 • بدون قفل

مشخصات : PT-2063

 • پست 30 زوج معمولی
 • قابلیت 30 خط تلفن
 • بدون ترمینال
 • بدون قفل

مشخصات : PT-2091

 • قاب 30-50–100 ویژه پستهای سری 2068